post

2016 My Year Review – Mục tiêu 2017

Vậy là ngày cuối cùng của năm 2016 sắp trôi qua

[Read more…]

post

Mục tiêu tháng 12-2016

Mục tiêu tháng 12 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5SP)

LLT: M1 (72kg, trắng 8, 6 múi), M2 (7PBN+4 nailer), M3 (General, Hoa Cô Tử, TTTN)

December (giải quyết đứt đuôi nail gun)

  • 7 PBN framing, finish, AC (21b) => PASSED
  • transfer bradnailer -> godaddy  => PASSED
  • post nail gun cho 12 PBN và 3 nailer cho 7 PBN (33b) => FAILED
  • Mở rộng 3 cookware  => FAILED
  • 1 PBN Ceramic => CANCEL
  • 1 PBN làm kiểu => CANCEL
  • 5 tip kitchen, 5 tip nailer => FAILED
  • Nov expire, seo pbn 3 products  => PASSED

[Read more…]

post

Tổng quan 5 trụ cột thu nhập

Làm ở Gameloft thì free 6*4 + 5*4 + 2=46b

  • Ưu điểm: Vui chơi, giải trí, MĐ, có thêm 4tr tiêu ổn định mỗi tháng, có danh tiếng làm công ty
  • Nhược điểm: ít time chỉ có 46b

[Read more…]